Liquid error (layout/theme line 81): Could not find asset snippets/wk_auction_config.liquid

Paradiso webshop

Algemene Voorwaarden


Verkoper 

Onder Verkoper wordt ‘Paradiso’ verstaan. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, met KVK-nummer 33250395.

 

Klant 

Onder 'Klant' wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtpersoon, die via www.webshop.paradiso.nl een bestelling plaatst.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.webshop.paradiso.nl 

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Paradiso behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Overeenkomst 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.

De klant en Paradiso komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden.

De elektronische bestanden van de Paradiso webshop gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

Aanbod 

Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Paradiso met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Paradiso garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Paradiso passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

Paradiso kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Prijzen en Betalingen 

Alle door Paradiso vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Paradiso behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De hoogte van de verzendkosten worden bij betalingen per product vermeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

Bestellingen via de Paradiso webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald: directe betaling via IDEAL of Credit Card.

 

Verzendkosten 

Voor verzendkosten binnen Nederland hanteert Paradiso de tarieven van PostNL. Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend.

Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

 

Levering 

De Paradiso webshop levert wereldwijd en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL en TNT Post International.

De bestellingen worden elke donderdag verstuurd. Voor bestellingen binnen Nederland geldt: voor donderdag besteld, voor zondag in huis. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

Paradiso is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Paradiso bekostigd.

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

Eigendomsvoorbehoud 

Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan de Paradiso webshop zijn voor rekening van de klant.

 

Retour 

Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 7 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug gestuurd worden naar Paradiso. Deze termijn geldt niet voor orders uit het buitenland.

Het totaalbedrag van de order wordt nadat het hierboven genoemde proces goed is verlopen, terug gestort op de bankrekening van de klant.

Paradiso behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Retouradres: Paradiso, t.a.v. webshop, Weteringschans 6, 1017 SG Amsterdam, Nederland

 

Intellectueel eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Paradiso of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

 

Overmacht 

Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Schadevergoeding

Paradiso kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.